Fizyka i matematyka wyższa z doktorem fizyki


886 Wyświetl numer

Wyślij wiadomość:

Cena
80 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Wrocław (całe miasto)
U ucznia
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Studia

Cześć!

Jestem absolwentem fizyki teoretycznej. Doktorat otrzymałem na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju (jednej z najlepszych chińskich uczelni). Jestem czynnym naukowcem specjalizującym się w dziedzinie grawitacji kwantowej. Mam doświadczenie w pracy ze studentami w językach angielskim i polskim. Oferuję pomoc w zrozumieniu wszytkich teoretycznych działów fizyki, matematyki i algorytmiki. Uczę metod rozwiązywania zadań i przygotowuję do egzaminów teoretycznych.

Termodynamika, a dokładniej jej teoretyczne rozwinięcie do fizyki statystycznej jest prawdopodobnie najbardziej niezależną dziedziną fizyki. Jej elementy mają jednak zastosowanie we wszystkich pozostałych dziedzinach. Prawa termodynamiki oparte są albo na statystycznym ujęciu zasad mechaniki albo są po prostu (empirycznie zweryfikowanymi) założeniami filozofii fizyki. Dlatego zrozumienie termodynamiki i fizyki statystycznej może przysparzać innego rodzaju trudności niż pozostałe działy fizyki. Na poziomie podstawowym należy zrozumieć samo pojęcie energii, jej przepływu i zmiany formy. Na poziomie zaawansowanym nie wystarczy poznać jak statystyczne ujęcie mikro-stanów przekłada się na makroskopowe efekty. Należy również zrozumieć czym jest potencjał i jak konstruuje się relacje Maxwella. Podczas korepetycji wyjaśnię zarówno pojedyncze zagadnienia i metody rozwiązywania zadań, jak i ich filozoficzno-matematyczne podstawy.

Pomagam także w rozwiązywaniu zadań i uczę metod ich rozwiązywania. Prześlij mi listę zadań do oszacowania czasu mojej pracy przy przygotowywaniu rozwiązań. Jeśli cena będzie Ci odpowiadać, przygotuję szczegółowe rozwiązania w krótkim terminie, a na spotkaniu online omówię każde zadanie bez dodatkowej opłaty.

Godzina przygotowywania rozwiązań: od 80 zł
Lekcje indywidulane online (Skype lub Zoom): od 80 zł za godzinę
Zajęcia w języku angielskim: +20 zł
Lekcje u studentów (wyłącznie we Wrocławiu): +40 zł
Korepetycje grupowe: +20 zł za każdą kolejną osobę

W zależności od wymagań studentów zajęcia mogą trwać nawet do 180 minut. Przy dłuższych spotkaniach proponuję 15-minutową przerwę nie wliczaną do czasu trwania korepetycji.

Zaradnym studentom polecam zorganizowanie kilkuosobowej grupy do doszlifowania trudniejszych zagadnień i przećwiczenia bardziej wymagających zadań przed egzaminami i kolokwiami.


Hi!

I graduated in theoretical physics. I got my Ph.D. at the Fudan University in Shanghai (one of the best Chinese universities). I am an active scientist with a specialization in quantum gravity. I have experience in working with students both in English and Polish. I can offer you my help in a better understanding of all of the theoretical fields of physics, mathematics, and algorithmics. I can both train you in the methods of solving exercises and explain theoretical aspects of a given issue.

Thermodynamics and, more precisely, its theoretical extension to statistical physics is probably the most independent branch of physics. Its elements, however, apply to all of the other branches. The laws of thermodynamics are based either on a statistical description of the principles of mechanics or the (empirically verified) assumptions of the philosophy of physics. This is why the understanding of thermodynamics and statistical physics may cause different difficulties than the understanding of other branches of physics. At the basic level, one should understand the notion of energy, its flow, and form change. At the advanced level, it is not enough to learn how the statistical description of micro-states entails macroscopic effects. It is also needed to understand what is potential and how the Maxwell relations are constructed. I can explain both individual problems and methods of exercises' solving as well as their philosophically-mathematical foundations.

I also help in solving exercises as well as explain the solving methods. Just send me the problem list for valuation of the time needed for solutions preparation. Once the price is accepted, I will quickly prepare detailed solutions. I will explain each exercise online without additional cost.

An hour spent on solutions' preparation: from 80 Polish zlotych
Private lessons online (Skype or Zoom): from 80 Polish zlotych per hour
Teaching in English: +20 Polish zlotych
Lessons at students' places (only in Wroclaw): +40 Polish zlotych
Group lessons: +20 Polish zlotych for the second student and next ones


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii