język bułgarski


Wyślij wiadomość:

Cena
60 zł /60 min.
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia

Hi:) Živijo:) Ahoj:) Ciao:) Cześć:) здрасти:)

Witamy w szkole językowej: "Sorki, mam korki".

Obecnie uczymy języków: język polski dla obcokrajowców, język słowacki, słoweński i bułgarski.

Każdy z naszych nauczycieli jest prawdziwym pasjonatem języków. Zawsze pozytywni, uśmiechnięci z  pozytywną energią, a przy tym profesjonalni. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w nauce języków obcych. Nasi nauczyciele ukończyli Studia Filologiczne (na kierunku filologia słowiańska), ale nie poprzestali na językach słowiańskich. Oczywiście nauka nie kończy się na studiach, więc nasi nauczyciele kontynuowali naukę innych języków takich jak: język niemiecki, rosyjski, włoski i hiszpański.

                                                                        Dlaczego my?

1. Po pierwsze: podejście do osoby

Mamy indywidualne podejście do każdego nowego studenta, którego staramy się motywować i zachęcać do poznawania ciekawych języków i kultur innych krajów. Przygotowujemy ćwiczenia i tematy, które są dopasowane do każdej osoby oraz poziomu. Łączymy słuchanie (videa, filmiki), mówienie, gramatykę, czytanie oraz pisanie.

2. Najważniejszy jest cel.

Zawsze pytamy o cel nauki danego języka, to ważne, aby wyznaczyć sobie na początku konkretny cel: Uczę się, bo potrzebuję języka do pracy, w gronie rodzinnym.Wyznaczenie sobie celu i stopniowa jego realizacja według nas stanowi bazę każdej lekcji. Najlepiej jeśli nasz cel na początku nie odnosi się do bardzo dalekiej przyszłości (np. 5 albo 10 lat), ale jeśli mamy nowy cel każde dwa miesiące. Stopniowo osiągamy jeden cel, a potem możemy wyznaczyć kolejny.

3. A co z podręcznikiem?

Korzystamy przede wszystkim z materiałów, które tworzymy sami na potrzeby nauki, ale oczywiście wykorzystujemy gotowe materiały takie jak podręczniki czy ćwiczenia.

4. Nie ma jak dobra historia przy kawie.

Tworzymy ćwiczenia, teksty, historie dostosowane do poziomu oraz potrzeb każdego studenta (tworzone przez nas historie z ćwiczeniami są niepowtarzalne, pomagają nie tylko powtarzać materiał, ale są również ciekawym dodatkiem do nauki i nie znajdziecie ich) To mowa jest złotem - oprócz ćwiczeń czy tekstów, kładziemy największy nacisk na mówienie i konwersacje.  

5. Każdy popełnia błędy…

Oprócz ćwiczeń i tekstów największy nacisk kładziemy na mówienie i konwersację. Pomagamy pokonywać bariery językowe. Uważamy, że lepiej mówić z błędami niż nie mówić wcale. Nie należy bać się błędów, ponieważ właśnie dzięki nim bardzo dużo się uczymy.

6. Perfekcyjna metoda?

Stosujemy różne metody nauczania (nie oszukujmy się, nie istnieje jedna perfekcyjna metoda nauczania dla każdego), dlatego używamy różnych metod, które często łączymy ze sobą. oto niektóre ze stosowanych przez nas metod: metoda "na skojarzenia", metoda "testu zderzeniowego" czy metoda "Nauczyciel".
*to tylko kilka metod z wielu, które możecie znaleźć w różnych podręcznikach czy poradnikach; powyższe metody to kwestia indywidualna i często korzystamy z kilku metod, które nierzadko łączymy; dobór odpowiednich metod (bo to nigdy nie jest jedna metoda) następuje zazwyczaj po kilku lekcjach  

7. O, najlepiej zapamiętać.  

Nauka języka to oczywiście nauka gramatyki, słownictwa, itd, ale powinniśmy zacząć od trenowania naszego mózgu, dlatego stosujemy również metody, które trenują nasz mózg, a tym samym poprawiają naszą pamięć (co świetnie sprawdza się przy nauce słownictwa).
 
8. Ćwicz w domu sam!

Oczywiście uczymy, ale też pokazujemy jak sami możecie uczyć się języka i ćwiczyć to, czego właśnie się uczycie   

                                              Dlaczego powinieneś nas wybrać?
                                                               Bo…

- jesteśmy perfekcyjni na swój sposób:)
- elastyczni
- nigdy nie będziesz się nudzić
- jesteśmy genialnymi motywatorami
- z nami nie będziesz się bać rozmawiać 
- pomożemy Ci osiągnąć cele
- mamy 6 zmysł w nauczaniu:)

"Każdy ma talent do nauki języków, a jeśli jeszcze o tym nie wie, to MY udowodnimy mu, że to prawda!"

Więcej informacji o naszych nauczycielach znajdziesz na stronie:

                                                                          Sorki, mam korki.

Lekcję odbywają się przez Skype.

                                                                      Lekcje

Pierwsze spotkanie gratis (30 min)!

Lekcja indywidualna 60 zł / 60 min

Pakiety:

4h (4 × 60 min) = 220 zł

8h (8 × 60 min) = 420 zł

 

                   Welcome to my little language school “ Sorki, mam korki".

We currently teach languages: Polish for foreigners, Slovak, Slovenian and Bulgarian.

Each of our teachers is a real language enthusiast . Always with positive energy, smiling, and of course professional. We have several years of experience in learning foreign languages. Our teachers graduated from Philological Studies (Slavic Philology). But learning doesn’t stop with graduation, so our teachers continue to develop their language skills and learn new languages, such as: German, Russian, Italian or Spanish.  

                                                                          Why us?

1. First of all:

approach to a person - we have an individual approach to each new student, whom we try to motivate and encourage to learn interesting languages ​​and cultures of other countries. We prepare exercises and topics that are tailored to each person and level. We combine listening (videos), speaking, grammar, reading and writing.  

2. What about the textbook?

We mainly use materials that we create ourselves for the purposes of studying, but of course we use ready-made materials such as textbooks or exercises.  

3. Goals:

The goal is the most important thing - we always ask about the goal of learning a given language, it is important to set a specific goal at the beginning: “I learn because I need a language for work or e.g. in the family circle”. We believe that setting a goal and achieving it gradually is the basis of each lesson. It is best if our goal (at the beginning) does not relate to the very distant future (e.g. 5 or 10 years). A good way is to set new goal every two months. We gradually achieve one goal, and then we can set another one.  

4. A good story over coffee.

We create exercises, texts, stories adapted to the level and needs of each student (the stories we create with exercises are unique , they help not only repeat the material, but are also an interesting addition to learning and you will not find them in any textbook). 

5. Everybody makes mistakes…

Apart from exercises and texts, we place the greatest emphasis on speaking and conversation . We help overcome language barriers . We believe that it is better to speak with errors than not to speak at all. And you shouldn’t be afraid of mistakes, because thanks to them we learn too. 

6. Perfect method?

We use different teaching methods (let’s face it, there is no one perfect teaching method for everyone), that’s why we use different methods that we often combine with each other, e. g. Question and answer method, Total immersion (for the brave people), “The teacher method, method for associations etc. *These are just a few of the many methods, which we also modify according to the needs of our students; the above methods are an individual matter and we often use several methods that we combine; the selection of appropriate methods (because it is never one method) usually takes place after several lessons. 

7. Oh, it’s best to remember.

How many time You’ve heard that from another teacher or person? Learning a language is of course learning grammar, vocabulary, etc., but we should start with training our brain , which is why we also use methods that train our brain, and thus improve our memory (which is great for learning vocabulary). 8. Train at home by yourself!We teach, but we also show how you can learn the language yourself and practice what you are learning.

8. Train at home by yourself!

We teach, but we also show how you can learn the language yourself and practice what you are learning.

                                                Why You should choose us?                                                                                   

                                                              Because…                                                                      
- we are profesional in our own way:)
- we’re fexible
- You will not be bored…never
- we’re brilliant motivators
- You will not be afraid to talk to other people
- You will not be afraid to make mistakes (mistakes also teach)
- we will help You achieve your goals
- and of course we have sixth sense in teaching:)

“ Everyone has a talent for learning languages, and if You don’t know it yet, WE will prove to You that it’s true! ”

      Take a big breath…are You ready for classes with us?                                                       So just message us!

More informations about our teachers You can find on our website: 

                                                  Sorki, mam korki.

Classes take place via Skype.

*First meeting for free! (30 min)

Individual lesson – 60 PLN / 60min    

                                                        Our packages

4h (4 × 60 min) = 220 PLN

8h (8 × 60min) = 420 PLN


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii