Jak organizować
korepetycje w grupie?

Jesteś tutaj:

Korepetycje grupowe to forma pośrednia między nauczaniem w szkole lub na uczelni a zajęciami indywidualnymi korepetytor-uczestnik. W tym przypadku obie strony muszą liczyć się z tym, że trudno będzie osiągnąć takie efekty, jakie mogą zapewnić zajęcia indywidualne.
Wybór takiego rozwiązania jest najczęściej podyktowany względami finansowymi, ponieważ pozwala każdemu uczestnikowi obniżyć indywidualną opłatę za naukę, a korepetytorowi zwiększyć stawkę za godzinę pracy. Decyzja o zorganizowaniu zajęć grupowych może również wynikać z ograniczonej dyspozycyjności uczestników lub korepetytora albo krótkiego czasu, jaki pozostał np. do egzaminu.

Charakter zajęć

W formie pracy grupowej najlepiej sprawdzają się zajęcia, w których prowadzący przedstawia w postaci miniwykładu lub prezentacji określoną partię materiału (przekazanie wiedzy teoretycznej, rozwiązanie przykładowych zadań, zademonstrowanie zastosowania określonej techniki np. rysowania, grania na instrumencie itp.). Następnie uczestnicy – w zależności od tematyki i charakteru zajęć – wspólnie dyskutują, interpretują i formułują wnioski. Mają przy tym możliwość dzielenia się różnymi punktami widzenia, mają pole do polemiki, wymiany argumentów, czy przedstawienia różnych sposobów rozwiązywania konkretnego zadania. Z pewnością taka forma nauki poszerza horyzonty i uczy elastyczności w podchodzeniu do problemów, które można rozwiązać na wiele sposobów.
Po zrealizowaniu zadań, powinno nastąpić ich krótkie omówienie i podsumowanie. Ważne, by zebrać i zapisać wszystkie wspólne wnioski, by uczeń wychodził z zajęć z poczuciem uporządkowanej wiedzy, a nie myślowego chaosu.

Dobór grupy

Efektywność korepetycji prowadzonych w grupie warunkuje przede wszystkim jej liczebność i jednolitość pod względem poziomu wiedzy. W tej formie utrudnione jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczestników, dlatego należy ich właściwie dobrać pod względem poziomu wiedzy i/lub umiejętności oraz oczekiwań. Jeśli celem korepetycji jest:

grupy mogą być bardziej liczne (nawet do 10 osób).
Niekiedy korepetycje obejmują swym zakresem specjalistyczną wiedzę (np. profesjonalna obsługa biura) i są prowadzone w formie wykładów, prelekcji lub warsztatów z zadaniami zespołowymi. Wówczas grupa może liczyć nawet kilkanaście osób. Zajęcia takie przypominają szkolenie, jednak sam proces ich promowania oraz rekrutowania uczestników może być taki sam, jak w przypadku tradycyjnych korepetycji.
Grupa może liczyć więcej uczestników również wtedy, gdy realizują oni zadania niezależnie, np. rysując, malując, wykonując ćwiczenia na komputerze.
Z kolei wszędzie tam, gdzie dominuje indywidualna praca – zwłaszcza wypowiedzi ustne lub konwersacje przy nauce języka obcego, ćwiczenia korekcyjne (np. logopedyczne) itp. – liczebność grupy nie powinna przekraczać 3 osób.

Czas trwania

Z uwagi na przebieg zajęć w grupie, dobrym rozwiązaniem może być wydłużenie czasu ich trwania. W tym przypadku indywidualne zajęcia przewidziane np. na 60 minut mogłyby trwać 90 minut, zapewniając każdemu z uczestników aktywność zbliżoną do korepetycji prowadzonych z jedną osobą.

Ustalenie stawki

Opłata za udział w korepetycjach grupowych powinna być niższa niż w przypadku zajęć indywidualnych. Przy ustaleniu stawki należy brać pod uwagę:

Jednym ze sposobów określenia ceny korepetycji grupowych może być dodanie określonej kwoty do godzinowej stawki wyjściowej ustalonej dla korepetycji indywidualnych, np. równowartości 50% tej stawki wraz z każdym kolejnym uczestnikiem.

Przykład:
Stawka godzinowa zajęć indywidualnych: 30zł
Jeden dodatkowy uczestnik: 50% z 30zł = 15zł
Wynagrodzenie korepetytora za jedną godzinę pracy: 30zł + 15 zł = 45zł
Koszt poniesiony przez każdego uczestnika: 45zł : 2 osoby = 22,50zł
Dwóch dodatkowych uczestników: 50% z 30zł = 15zł
Wynagrodzenie korepetytora za jedną godzinę pracy: 30zł + 15 zł + 15 zł = 60zł
Koszt poniesiony przez każdego uczestnika: 60zł : 3 osoby = 20zł

Drugim rozwiązaniem jest obniżenie indywidualnej opłaty za godzinę zajęć np. o równowartość 20% stawki wyjściowej wraz z przyjęciem do grupy kolejnego uczestnika.

Przykład:
Stawka godzinowa zajęć indywidualnych: 30zł
Jeden dodatkowy uczestnik: - 20% z 30zł = 6zł
Koszt poniesiony przez każdego uczestnika: 30zł – 6zł = 24zł
Wynagrodzenie korepetytora za jedną godzinę pracy: 2 osoby x 24zł = 48zł
Dwóch dodatkowych uczestników: - 20% z 24zł = 4,80zł
Koszt poniesiony przez każdego uczestnika: 24zł – 4,80zł = 19,20zł
Wynagrodzenie korepetytora za jedną godzinę pracy: 3 osoby x 19,20zł = 57,60zł

Widzimy zatem, że wraz ze wzrostem liczebności grupy zwiększa się wynagrodzenie dla korepetytora oraz zmniejsza się koszt dla pojedynczego ucznia.

Przy określaniu stawek ważne jest ustalenie zasad rozliczania się w przypadku pojawienia się na zajęciach niepełnej grupy. Zgodnie z przedstawionymi wyżej obliczeniami nieobecność jednej lub kilku osób będzie skutkować podniesieniem indywidualnej opłaty za godzinę zajęć tym uczestnikom, którzy są obecni. Kryterium rozstrzygającym może być to, czy za zorganizowanie i „utrzymanie” grupy odpowiada korepetytor, czy też został on wynajęty przez zorganizowaną grupę np. studentów.
W pierwszym przypadku konsekwencje finansowe powinien ponieść prowadzący, zachowując pomniejszoną indywidualną stawkę płaconą przez każdego uczestnika i tym samym otrzymując niższe wynagrodzenie, natomiast w drugim przypadku – studenci. Obie strony mogą również znaleźć inne satysfakcjonujące rozwiązanie.

Realizacja zajęć

Decydując się na organizowanie korepetycji grupowych należy zadbać o warunki ich prowadzenia. Najważniejsze, aby od samego początku jasno określić zasady obowiązujące podczas zajęć lub ustalić je wspólnie z uczestnikami. Zasady te powinny dotyczyć punktualności, systematyczności, frekwencji, konieczności przygotowywania się do zajęć, odrabiania zadawanych prac, posiadania przyborów, pomocy i/lub narzędzi itp. Powinny być spisane (np. na dużej kartce, która zawiśnie na ścianie miejsca, w którym będą spotykać się uczniowie). Może to wyglądać w następujący sposób:

  1. SZANUJEMY WIEDZĘ, więc przygotowujemy się do zajęć, przynosimy potrzebne przybory, pracujemy wytrwale, jesteśmy systematyczni, nie opuszczamy zajęć, nadrabiamy ewentualne zaległości.
  2. SZANUJEMY SIEBIE NAWZAJEM, więc nie przeszkadzamy, nie przerywamy, nie krytykujemy, nie wyśmiewamy, słuchamy, rozmawiamy, polemizujemy w poszanowaniu odmiennych poglądów.
  3. SZANUJEMY SWÓJ I INNYCH CZAS, więc nie spóźniamy się, nie zostajemy w tyle z nauką, nie opóźniamy pracy grupy, pomagamy słabszym.

Ważne jest także podkreślenie, że nie tylko prowadzący, ale także wszyscy uczestnicy ponoszą wspólnie odpowiedzialność za uzyskane efekty.

Również sam prowadzący powinien ustalić dla siebie odpowiednią metodykę pracy i być konsekwentny w jej stosowaniu. Może ona w szczególności dotyczyć form i metod prowadzenia zajęć, sposobów budowania i podtrzymywania relacji z uczestnikami, motywowania ich czy nagradzania. W przypadku młodzieży i dorosłych ważne są pochwały i krytyka konstruktywna; w przypadku dzieci – słowa uznania, w tym pochwała przed rodzicami, nagradzane punktami, naklejkami, pieczątkami, symbolicznymi orderami itp. Bez względu na poziom wzajemnej sympatii oraz uzyskiwane wyniki, profesjonalny korepetytor nigdy nie może otwarcie faworyzować żadnego z uczestników. Złym rozwiązaniem jest także próba obniżenia poziomu zajęć grupowych do oczekiwań, umiejętności i możliwości najsłabszego z podopiecznych.

Przy nauczaniu należy zadbać o przyjazną atmosferę panującą na zajęciach i zwróć uwagę na poziom zintegrowania uczestników. Prowadzący powinien poświęć czas każdemu z nich – obserwować wykonywane zadania, chwalić, komentować uzyskane wyniki, pytać np. o ewentualne trudności. Nie można też dopuścić, by osoby słabsze i odstające od grupy obawiały się lub wstydziły zadawać pytania czy zgłaszać problemy. Z kolei na sam koniec zajęć warto jest przeznaczyć nieco czasu na ewentualne pytania uczestników i udzielenie na nie odpowiedzi lub wyjaśnień.
Bardzo istotnym elementem korepetycji grupowych jest wytworzenie w każdym uczniu wrażenia, że nie jest on elementem szarej masy innych uczniów, lecz jest postrzegany przez korepetytora w sposób indywidualny. W tym celu należy na każdych zajęciach poświęcać chociażby minimalny czas każdemu uczniowi oddzielnie, nawet jeśli miałoby to być jedynie 30 sekund. Warto podczas tych indywidualnych kontaktów podczas zajęć spróbować zapamiętać ewentualne problemy danego ucznia i zwrócić na nie uwagę w przyszłości – uczeń poczuje się doceniony, że korepetytor zapamiętuje jego indywidualne problemy i interesuje się nimi.
W sytuacji, gdy do istniejącej grupy chce dołączyć nowa osoba, powinna ona wyrównać swój poziom wiedzy lub umiejętności z poziomem pozostałych uczestników – najlepiej podczas indywidualnych spotkań bądź samodzielnie, według wytycznych prowadzącego.

Warto przeczytać